TETU PIERCING

No. 3, Alley 30, Chongqing South, Road, Huangpu District, Shanghai, CHINA